One response »

  1. LUNGIEKI TOUJOURS says:

    mutu aza kk mutu lelo elongi ya mm lobi elongi ya nkoyi kk yo mutu obengaki ye molimo santu lobi lelo oyo okomi kobenga ye asasin.. .papa dircab na papa sec general pardon botika ba non kimbanguiste ba finga papa skk kasi bino te bosalela ba age na bino

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s